Pravidla a členská přihláška

Povinnosti žáka baletní školy Ballerine

  1. Žák baletní školy je povinen dodržovat pokyny vyučujícího k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dále je povinen udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení v prostorách baletní školy, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. 
  2. Účast s nemocí ve výuce je zakázána. 
  3. Pedagog je oprávněn dle vlastního zvážení doporučit zařazení žáka do ročníku, který nejlépe odpovídá jeho momentálním schopnostem, a to i změnou v průběhu školního roku.
  4. Špatná platební morálka je důvodem k okamžitému vyloučení žáka. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. V případě jejich opakovaného porušování může být žák z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se při vyloučení nevrací.
  5. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka 5 – 10 min. před začátkem výuky.
  6. Bez předepsaného úboru a řádně upravených vlasů nebude žákovi umožněno ve výuce cvičit !
  7. Z bezpečnostních důvodů se nesmí nosit ve výuce náramkové hodinky, řetízky a objemné náušnice. V období příprav na závěrečné představení a soutěže je zakázané tetování a jiné kresby na těle a lakování nehtů barevným lakem. 
  8. Občerstvení: přibližně v polovině každé lekce určí pedagog pětiminutový tzn. oddechový čas – pro použití toalet, či občerstvení formou nápojů, v žádném případě jídla. Je zakázáno nosit na baletní sál jídlo!

Povinný úbor

Bílý dres na špagetová ramínka, bílé ponožky, bílé piškoty. ( doporučeny jsou i návleky)

Součástí úpravy je úhledný účes ( drdol ). Celkové jednotné a upravené vzezření je nejen součástí přípravy na hodinu, ale pěstuje v dětech smysl pro celkové estetické vnímání.

• Docházka
Žáci jsou povinni docházet do vyučovacích hodin pravidelně a včas v předepsaném úboru. Pozdní docházka a hodiny zameškané žákem se nenahrazují. Nepřítomnost dítěte je vhodné oznámit vyučujícímu pedagogovi nejpozději 10 min. před začátkem lekce, a to formou sms zprávy či telefonicky. Na čísle 776 000 040.

Vyučování časově probíhá podobně jako na školách (tzn. volno během svátků a prázdnin).

Školné
Školné za první pololetí musí být uhrazeno, záloha do srpna a doplatek do 15. září a na druhé pololetí záloha do prosince a doplatek do 15. února.

Žádost o vrácení školného
V případě, že žák z vážných důvodů (např. změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.) nemůže dále hodiny navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit vyučujícímu pedagogovi. V těchto případech bude poměrná část školného (- 20%) vrácena.

Pokud bude pro případy vyšší moci škola uzavřena, finanční náhrada školného se neposkytuje

Pojištění
Doporučuje se pojištění dětí proti úrazu, které musí trvat minimálně po dobu školního roku. A popřípadě za způsobenou škodu.

Podmínky při ztrátě nebo krádeži
V případě ztráty nebo krádeže Baletní škola Ballerine neručí za odcizené předměty, nedoporučuje se nosit zejména mobilní telefony, prstýnky, řetízky, hodinky a pod.

Návštěvy rodičů
V zájmu nerušeného průběhu výuky nemají rodiče v době probíhající lekce ani mimo ni volný vstup do baletního sálu.

Ochrana zdraví dítěte
Během lekce za dítě zodpovídá pedagog, který se vyvaruje takových prvků a cviků, které by mohly dítě zdravotně poškodit.

Zrušení hodiny ze strany pedagoga
Hodina bude nahrazena.


• Taneční výchova pro nejmenší
děti od 3 do 5-ti let které se nezvládnou samy přichystat na lekci,musí rodiče převléknout před i po hodině,doprovodit na WC, dítě musí být schopno samo komunikovat i bez rodičů, na baletní sál je vstup povolen pouze žákům.

Členská přihláška do spolku Ballerine z.s.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….. ……………………….

Datum narození: ………………………….…..……………… Rodné číslo: ………………..……/….………..

Zdravotní pojišťovna: …………….…….…

Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………….…. E-mail: ……………………………………………….

Tréninkový den: Po Út St Čt

Prohlášení o zdravotní způsobilosti* 

Zákonný zástupce/výše uvedený člen prohlašuje, že zdravotní stav přihlašovaného člena je dobrý, netrpí žádnými nemocemi a je způsobilý k absolvování lekcí baletu ve spolku Ballerine z.s. 

Zákonný zástupce/výše uvedený člen upozorňuje, že přihlašovaný člen trpí níže uvedenými nemocemi a k přihlášce přikládá lékařskou zprávu, že může absolvovat tréninky:

 cukrovka  epilepsie  problémy s mobilitou:

 mentální problémy:  alergie:  jiné: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… Informační a organizační pokyny aneb podpisem přihlášky

Zavazuji se, že výše uvedený člen bude řádně plnit povinnosti člena spolku Ballerine z.s., dodržovat stanovy a pravidla s nimiž byl seznámen před podpisem této přihlášky.

Souhlasím, aby výše uvedený člen cvičil a sportoval v tělocvičně spolku Ballerine z.s.

Souhlasím s případným pořizováním fotografií a videozáznamu výše uvedeného člena na akcích, kterých se zúčastňuje spolek Ballerine z.s. a souhlasím s případným zveřejněním takových fotografií a videozáznamu pro účely propagace spolku a prezentace jeho činnosti.

Souhlasím, aby pro potřeby vedení spolkové evidence, pojištění a výkaznictví, zvláště k získávání dotací, byla poskytnuta osobní data výše uvedeného člena v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Kontakty na zákonné zástupce

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………….………………… E-mail: ……………………….………………………………..…………………………….

Datum: ……………………………………………………………. Podpis :……………………………………………………………